March 27, 2023


Por dy punonjës të p olicisë bashkiake të Athinës kanë mundur t’i pe ngojnë grabitësit në momentin e fundit kur po n egocionin shitjen e djalit jashtë me trosë Aegaleo.
“Nuk kishte asnjë mendim tjetër veçse ta merrja në krahë dhe ta mbroja, ta ushqeja, t’i jepja ujë, ta nd ërroja”, tha po licja ba shkiake, e cila së bashku me ko legen e saj arritën të pa randalonin ngjarjen e rë ndë, duke folur për St arTV.

“Kur filluam pyetjet h etuese, dëgjova njërin prej tyre t’i thoshte tjetrit: Të thashë se do të ng atërroheshim!”, tha po lici bashkiak. Historia tragjike nis në pallatin në rrugën Spyrou Patsi, me dy burrat që vizituan nënën 31-vjeçare me origjinë nga Shqipëria.

“Ky zotëri i shkurtër zbriti në një taksi dhe ishte një burrë tjetër me një këmishë blu që e priste, diçka që ata thanë këtu më bëri kurioz sepse ai ishte shumë i do bët me një fytyrë të sh ëmtuar”, tha një pronar dyqani i cili ishte dë shmitar i i ncidentit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *