March 21, 2023


Një banesë në fshatin Mbolan në ish/njësinë ad ministrative Sinjë në Berat është pë rfshirë nga fl akët.
Shk ak për zj arrin e rënë në banesë është bërë “rr ufeja”. Mësohet se zj arri ka rënë në mesin e shtëpisë ku je tonin bashkë dy vëllezërit Artan dhe Agim Ajazi dhe më pas është pë rhapur me shp ejtësi në të gjithë banesën.

Pas njoftimit të marrë nga banorët e zonës, në ve ndngjarje kanë shk u ar 3 mj e te zj arrëfikëse, të cilët kanë bërë të mu ndur lo kalizimin e fl akëve të zj arrit dhe f ikjen e tij, ndërkohë që familjarët kishin dalë më herët nga banesa, pikërisht në momentin kur edhe u shf aqën fl akët e para të zj arrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *