March 29, 2023


Një burrë i moshës 40 vjeç nuk u shfaq aspak i g ëzuar kur gj yqtari i komunikoi se po e nx irrte nga bu rgu nën një masë tjetër s igurimi, që ai të shko nte në shtëpi dhe të ku jdesej për fëmijët. Sipas bu rimeve shp ërtheu në l ot dhe i trishtuar tha: Nëse nuk më ktheni dhe motorin mos më li roni kot, më mirë më dë rgoni në bu rg.

Sipas ma terialit të r eferuar nga p olicia, 40- vjeçari nuk e mbante motomjetin për ar gëtim dhe as që është i ap asionuar mbas tyre. Por E.R u arrestua nga qakullimi rrugor për drejtim mjetesh në gjendje të parregullt. Materiali po licor që iu tregua Ga zetasi.al thotë që babai i shtatë fëmijëve u konstatua nga një patrullë po licie duke ngarë një tr icikël, të përshtatur si mjet pune. Por për të vërtetuar af tësinë 40 vjeçari r ezultoi që nuk di spononte asnjë do kument.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *