March 21, 2023


Pese banka turke kane filluar te perdorin sistemin rus te pagesave Mir. Kjo ka ngritur shq etesime te medha per Perendimin pasi duket qarte se eshte nje sistem i ruseve per te shm angur sa nksionet pas pu shtimit te Ukraines.
Meqenese M astercard dhe Vi sacard kane nde rprere o peracionet ne Rusi pagesat me kart Mir do ti l ejojne turistet ruse te paguajne per blerjet e tyre ne Turqi.

Ka zhvi llime shume serioze ne mi ratimin e sistemit qe do ti l ejoje ruset qe do ti lej oje ruset per bl erjen e tyre ne Turqi tha pr esidenti turk Erdogan pas takimit me p residentin rus Vladimir Putn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *