June 9, 2023


Kryeministri Edi Rama ka treguar nismën e qe verisë për të nd ihmuar fermerët dhe bujqërit përmes fo ndeve të ak orduara nga A Z H B R.

Rama ka pr emtuar se kjo nismë rrit f uqinë ekonomike të fermerëve që të investojnë duke zgj eruar pr odhimin vendas të pro dukteve bu qësore dhe bl ektorale.

“F ondet kanë nd ihmuar ek onomikisht fermerët duke krijuar një pl atformë të re për bujqësinë. Qeveria shqiptare u jep nd ihmë (lekë në formë bonusi) të gjithë f ermerëve që kanë dëshirë për të in vestuar në bujqësi. Nëse ke një N I P T fe rmeri ose bujku mj afton të aplikojnë në A Z H B R dhe do të ma rrësh 70% të ka pitalit që ke in vestuar”, tha Rama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *