March 24, 2023


Partia Socialiste dhe Partia demokratike e kanë qe verisur vendin 30 vitet e fundit. Zhv illimet po litike brenda këtyre partive kanë qenë pë rcaktuese të nivelit të demokracisë në Shqipëri.

Në hi storinë e këtyre tri dekadave do të shohim tr ashëgiminë nga e shkuara komu.niste dhe përpjekjet e dë shtuara për vo tën e lirë brenda dy partive. Se si ka av ancuar de mokracia e br endshme në këto dy parti do ta shohim përmes an alizës së pr oceseve zgj edhore në ko ngreset e P S-së dhe k uvendet ko mbëtare të PD-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *