March 23, 2023


Ak tori i humorit, Agron Llakaj admirohet prej vitesh për r olin e tij, pe rsonazhin e ish kryeministrit të Shqipërisë, Sali Berisha.

Ai na tregoi se si është të pë rballosh këtë lloj pr esioni, të sjellësh në skenë një f igurë po litike duke i ba shkangjitur nota humori duke thënë se asnjë ak tor nuk duhet të jetë pjesë e ndonjë partie po litike edhe se ai vetë kurrë nuk i ka sh ërbyer p olitikës me anë të humorit pasi h um bet vlerat dhe be simin tek qytetarët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *