June 9, 2023


Djali i një-ish po litikani është nda luar për disa orë nga Po licia e Tiranës së bashku me një 23-vjeçar nga Ballshi, punonjës i një kazinoje, pasi d yshoheshin se ishin im pl i ku ar në një vjedhje, që në përfundim nuk u pr ovua, por për këtë u bë fa jtor fa ti.

De noncimi ndaj tyre ka ardhur nga një prej ka zinove kryesore në Tiranë, për të cilin po licia ka nd ërmarrë he time dhe ka nda luar edhe p ersonat e d yshuar.

Por sipas bu rimeve të sigurta pranë Dr ejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës, lojtari me shumë mundësi mund të ketë qenë thjesht me fa t kur ka lua jtur në kazino dhe dy shohet se nuk ek ziston mu ndësia e ba shkëpunimit me kr upierin e ka zinosë (shp ëndarësi i let rave dhe za reve) për të fi tuar brenda një nate sa më shumë të holla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *