March 21, 2023


Shifrat zyrtare të turistëve gjatë këtij se zoni veror, nuk janë bërë ende pu blike, por në terren re aliteti duket tepër p esimist. Një nga plazhet më të pr eferuara të jugut, Drimadhesi është braktisur thuajse pl otësisht nga pushuesit në këto ditë të nx ehta të Gu shtit.

Edhe pse 15 ditëshi i dytë i ko rrikut dhe 15 di tëshi i parë i gushtit ko nsiderohen si periudha me fluksin më të lartë të pushuesve në vendin tonë, bo shatisja e plazheve si Drimadhes, Spilleja e deri dhe Shëngjini, tregojnë se diçka nuk po fu nksionon si duhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *