March 27, 2023


“Nisma Thu rje” ka nd ërmarrë një p eticion ku kërkohet që plazhet në vend të jenë 100% publike, nismë që është mbë shtetur nga shumë shqiptarë.

Në një in tervistë për “Eu ro ne ws Albania”, Marsel Rupi u shpreh se plazhi pu blik është i do mosdoshëm për të shm angur ko nfliket midis njerëzve, si dhe ndihmon edhe bi zneset për pa gesën e ta ksave.

“Ne kërkojmë plazh 100% pu blik. Të mos ketë asnjë hapësirë të zënë dhe të uzurpuar. Të jenë she zlonget në anë dhe kjo ndihmon edhe biznesin privat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *