March 21, 2023


Vetëm 24 orë pasi ish Presi denti i Kosovës Hashim Thaçi dha dorë heqjen për një akta.kuzë të ngritur nga Gjykata Speciale, kishte një për pjekje për të grabitur kasa.fortën e tij. Sipas Gazetablic.com, është një kasafortë e mbushur me doku.mente sekrete në presiden cën e Kosovës. Për shkak të kësaj, u njoftua se drejtori i Agjenci së së Inteligjencës së Kosovës do të informojë Bordin e Asamblesë së Sigurisë për këtë rast, raporton Beta. Burime nga portali thonë se në të morën pjesë sekretari i presi.dencës së Kosovës, Driton Gashi dhe një zyrtar që e prezantoi atë si inspektor i Agjen cisë së Inteligjen cës së Kosovës .

Më 6 nëntor, Gashi thuhet se e informoi Këshill taren Vjosa Osmani, duke vepruar presi.dent i Kosovës, se EULEX do të bënte një kon.troll zyrtar të zyrës së ish-Presiden tit Thaçi, por zyrtarët e EULEX e mohuan këtë.Pastaj së bashku me bashkë punëtorët e aktrimit aktual Pres.identi, hyri në zyrën ku u hap kasaforta ku ruheshin doku.mentet konfidenciale. Disa minuta më vonë, Osmani arriti në zyrë dhe kërkoi një shpje.gim nga Gashi, pas së cilës kasa forta ishte akoma e hapur në praninë e saj, rapor tuan mediat.

Sekretari i presi dencës së Kosovës, Driton Gashi, ishte më parë drejtori i KIA-s dhe pas dëbimit të gjashtë shtet.asve turq, ai u zëvendë sua nga ish-krye ministri Ramush Haradinaj. Pastaj e emëroi sekre.tar të pres idencës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *