June 3, 2023


Rri tet mosha e daljes në pen.sion për gratë. Në për puthje me ligjin e ri të sigurimeve shoqë.rore nga 1 janari që një grua të fitojë të drejtën e pensionit të pleqërisë,ajo duhet të ketë mbu.shur moshën 61 vjeç.Kjo përbën një rrit.je me një vit pasi deri më 31 dhjetor gratë e përfitonin pensionin në moshën 60vjeçare.

Kjo rritje para shikohet nga reforma e pen.sioneve që është miratuar në vitin 2015. Reforma cakton një rritje gra.duale të moshës së pensionit si për burrat ashtu edhe për gra të. Por për këto të fundit shpej.tësia e rritjes do të jetë më e madhe. Për burrat këtë vit nuk para shikohet rritje e moshës për të përfituar pen.sion kështu që ata do ta përfitojnë atë në moshën 65 vjeç si më parëMe ndry shimet që iu bënë ligjit Për sigurimet shoqë.rore para shikohet një rritje e moshës së daljes në pension për gratë me dy muaj në vit du.ke u bërë 63 vj eç në vitin 2032.

Më pas do të nisë rri.tja e moshës edhe për burrat për të shkuar në 67 vjeç në vi.tin 2056 për të dyja gjinitë. Por ndonë se burrat nuk preken menjë.herë nga zgjatja e moshës së daljes në pension ata ndikohen nga rritja e vi.teve të vjetërsisë në punë. Nëse një burrë në dhje.tor të vitit 2014 duhej të kishte 35 vite vjetërsi për të marrë pen.sionin nga data 1 janar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *