March 24, 2023


Bi den: Kush ësh,të për ndry shim kuf,ijsh në Ba llk,an, i bllo koh,et pas uria dhe hyrja në SH BA.Pre siden,ti i SH BA, J oe Bi den ka nxj,errë një urdhër të ri ek zeku,tiv që përfshin Ball kanin Perëndimor.Urdhri para shikon bllo,kim prone dhe nda lim të hyrjes në SH BA të personave që kontri,buojnë në destabi,lizimin e Ballkanit Perëndimor.

Ky ur,dhër përfshin ish-vendet e Republikës Jugosllave dhe Shqipërinë. Sipas Bi den gjatë dy deka,dave të fundit ka pasur min,im të marr ëveshj,eve, insti,tucioneve, ko rrup,sio n brenda qeve,rive dhe institucioneve që kë rcj,ëno,n sigu rinë kombë,tare dhe pol itik,ën e jash tme të SH BA.

Reagimi i Edi Rames pritet ne vazhdim per kete vendim te Bidenit qe u perfshi edhe Shqiperia. Reagimi i Edi Rames po habit te gjithe qe ka zgjedhur heshtjen si pergjigje kur ne kete rast nevojitet nje reagim me shume se kurre per te qartesuar popullin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *