June 9, 2023


I ncidenti ndodhi të shtunën e kaluar kur në em ision po diskutohej për çë shtjen e pa varësisë së gj yqësorit në Turqi dhe të ar dhmen po litike të l iderit të bu rgosur ku rd Selahettin Demirtas, si dhe Osman Kavala, i cili po mb ahet gjithashtu në bu rg pa një ak u zë ko nkrete.

“Po licia dhe shteti na p ërkasin neve”, tha prerazi deputeti dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Kemal Enginhurt.
Ga zetari Latif Simsek i tha të nd alonte dhe në atë moment deputeti n acionalist u zhvendos me ton k ërcënues në dr ejtim të tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *