March 21, 2023


Vladimir Putin kishte shpresuar për një fitore të shp ejtë dhe dë rrmuese, kapjen e Kievit dhe gj ymtimin e Ukrainës si një shtet fu nksional. Por gjashtë muaj pasi tanket e tij kaluan k ufirin, lu fta nuk ka qenë as e shpejtë dhe as ve ndimtare dhe ai e armiqtë e tij po v endosen për një kohë të gj a të, me kosto dhe rr eziqe që nuk shihen në Evropë për një br e z.

Mjegulla e kuqe ka zbritur në të dyja anët: asnjëri nuk ka gjasa të d orëzohet. Një lu ftë e gjatë do të thotë kosto dhe rreziqe që nuk shihen në Evropë prej një br e z i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *