June 8, 2023


Çmimet dhe ofertat për hy rje ilegale r eklamohen ma sivisht nga trafi kantët në In stagram dhe Tik Tok.
Pas një kë rkimi të shpejtë në këto rrj e te so ci a le zb ulohen çm imet e tr afikimit dr ejt shtetit ish ullit. Një shqiptari që ën dërron mb ërritjen në Angli nëse do të zgj e dhë të shkojë me m etodën klasike p ërmes ka mionit, duhet të paguaj 15.000 deri 20.000 st ërlina.

Muajt e fundit tr afikantët shqiptarë në Francë ofrojnë çmime nga 5 deri në 9 mijë stë rlina për ka limin e shqiptarëve me gomone. Falë çmimit tre herë më të lirë se sa ai me kamion, janë të shumtë shqiptarët që zgj e dh i n këtë më nyrë mbë rritje në Angli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *