March 24, 2023


Ka ndërruar jet ë mj eku i sp italit të T raumës Luan Nikollari. Lajmi bëhet i ditur nga familjarë dhe miq të Nikollarit, i cili ka mbajtur disa d etyra dhe po zicione në mj ekësinë shqiptare.

Në një postim në rrjetet sociale, ka qenë ek sperti i shë ndetit pu blik Erion Dasho, ai që ka shkruar fjalë të ndje ra për kolegun e tij..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *