March 21, 2023


Banjat e Hapura të Bënjës së Përmetit ko nsiderohen nga ek spertët si më të mirat në Europë, Burimet e ujërave te rmale të Bënjës, apo sic quhen ndryshe Banjat e Bënjës, gjenden 14 kilometra larg qytetit ju gor të Përmetit.

E veçanta e tyre është se këto janë burime të hapura në natyrë. Temperatura e këtyre ujërave është, 26 deri 32°C.
Katër burime që përdoren për së mundjet kr onike të re umatizmave, një burim për s ëmundjet e st omakut dhe një burim për së mu ndjet e lëkurës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *