March 27, 2023


Ga zetari Enkel Demi ka folur për Ramën dhe sjelljen e tij në po litikë. Ai ka zb uluar mbrëmjen e djeshme se e gjithë kjo sj ellje e p apranueshme vjen pasi Edi Ramën e rrihnin çunat e l agjes.

Demi tha se Rama erdhi në pu shtet përmes batutave, por tashmë ato e kanë hu mbur vl erën dhe s eriozitetin e tyre.
Ga zetari është shprehur: Rama mu ndohet të na im ponohet

Mundohet që të gjitha t’i bëjë n ëpërmjet i mponimit. Përdor imazhin e të fo rtit. Secili ka pasur në la gje çuna që bënin si të fo rtë. Basha është i vetmi po litikan që nuk është fo rmuar para viteve 1990.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *