March 20, 2023


Një shk encëtar i NA SA-s pa ralajmëroi se njerëzimi po shkon dr ejt një ka tastrofe, pak çaste përpara se të arr estohej nga p olicia.

Peter Kalmus, i cili është shk encëtar i të dhënave në Laboratorin Jet Propulsion të NA SA-s dhe një shke ncëtar i asociuar i pr ojektit në In stitutin e Pë rbashkët të U C L A për Shk encën dhe In xhinierinë e Sis temit Ra jonal të Tokës, bëri një th i rr j e të d ëshpëruar për njerëzimin që tha se do të shkojë drejt një ka tastrofe nëse nuk d ëgjohen shkencëtarët për ndr yshimet kl imatike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *