March 20, 2023


Valbona Selimllari është p adyshim një prej pe rsonazheve më të da shura të sho w bi zz -it.
Me bukurinë na tyrale dhe thj eshtësinë e saj mund të themi pa fr i kë se ka vjedhur ze mrat e të gjithë pu.blikut shqiptar.

Mirëpo edhe pse e duan shumë, Valbona e ka mbajtur shumë herme.tike je tën e saj pr i v ate Deni, Kejni dhe Vivien janë tre fëmijët e Valbonës, për të cilët pranoi të fl i ste për herë të parë në 2014-n, por ba shkëshortin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *