June 8, 2023


Edi Rama ka re aguar diten e sotme në më nyrë ur gjente për atë çfarë ndodhi në Bu cha të Ukrainës dhe pse po nd odhn keto ngajrje te tu rpshme atje.

Rama thotë se duhet të b ëhet një he t i m të pa va r u r për kr 1 me të ti lla të kr yer nga us htria ruse të ci l ët ditën e sotme vr a në të paktën 20 ci vilë në mes të rrugës duke shk aktuar gje no ci d nd a j po pullsisë.

Ja se si shpre het Edi Rama:“Im a zh e t e tm e rr sh m e të ci vilëve të vrarë në Bucha Massacre, Ukrainë, nga us htria ruse janë tronditëse. Duh et bërë gjithçka për një he t i m të pa v a r u r të kr i m e v e të ti ll a të tm e rr sh m e. Asgjë nuk mund të ju stifikojë një mi z or i të ti llë. Sa dhi mb je dhe sa tu rp”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *