March 24, 2023


Ish-Pr esidenti Ilir Meta i pyetur nëse ka besim tek SP AK-u u shpreh sot gj a të një ko nferencë për mediat se dr ejtësia shqiptare është nën pre sionin e qe verisë.

Meta: Fa kti që va zhdojnë pa gesat e in ceneratorëve është p ërgjigje. Nëse do ndiqnim pr ocedurën no rmale dhe li gj o re 14 vendime q everi nuk do kalonin për 2 minuta, po do duheshin muaj të tërë. Edhe pse qe veria ishte pa ralajmëruar se po bënte shk e lje. Drejtësia është nën pr esionin e qe verisë. Drejtësinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *