March 24, 2023


Sot dhe nesër në tërë r ajonin na pret mot i sta bilizuar me diell dhe mjaft i nxehtë dhe njëkohësisht janë ditët më të nx ehta të kësaj vale të nx ehtësisë, ndërsa të dielën do të fillojë rënja e te mperaturave në viset tona ko ntinentale, kryesisht në Kosovë,veri të Malit të Zi dhe disa vise kodrinore-malore të Maqedonisë së Veriut dhe

Shqipërisë ku gja sa edhe për zhv illime të iz oluara të ndonjë rr ebeshi shiu me b ubullimë. Te mperatura mj aft të la rta mbesin të dielën në Shqipëri, si domos pë rgjatë br egdetit, pjesëve qe ndrore e ju gore dhe Ultësirën perëndimore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *