March 27, 2023


Kush është gruaja që e dinte se Ko rona do të ndodhte: zb ulon se ç’ka na pr et më pas

Që nga fillimi i p andemisë së k0 r0navirusit, telefoni i Laurie Garrett vazhdon të t ingëllojë, dhe ema ilet që kë rkojnë ndihmë po vijnë nga e gjithë bota… Duket se ajo dinte shumë më tepër sesa ne, shumë kohë para se Wu h a n-i të bëhej ai që është sot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *