March 24, 2023


Ndërkohë, në p olici Musaku ka de klaruar se kishte njohje me nënën e 2 fëmijëve dhe se p ëlqenin njëri-tjetrin, por ajo ka k und ërshtuar ba shkëjetesën e kërkuar nga ai.

“Erdhi me d ëshirën e saj. Nuk e kam marrë fo rcërisht, po erdhi me dë shirën e saj. Po ta kisha marrë me fo rcë nuk do ta sillja vetë në ko misariat. Kemi njohje me njëri-tjetrin”, tha ai në d ëshminë e parë për u niformat blu.

Kështu që pas ku ndërshtimit nga ana e Ersida Dyrmishit, ai e ka mba jtur fo rcë risht në një banesë në zonën e Sp itallës për 9 ditë me radhë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *