March 23, 2023


Deputetja e Partisë Socialiste Luljeta Bozo i ka kë rkuar Sali Berishës të largohet dhe t’i hapë rrugën të r injve.
Socialisja Bozo nuk e njeh Sali Berishën si op ozitë për të cilin thotë se duhet të la rgohet nga po litika.

“Vjen një moment që duhet t’i lësh vendin më të rinjve, ta çojnë më përpara. Domethënë nuk mund të jesh gjithë kohën në drejtim, nja 30 e ca vjet. Ba shkëpunim me op ozitën? Është tjetër Berisha dhe tjetër op ozita.

Op ozita është një forcë, të gjithë ata që nuk kanë fituar zgj edhjet dhe që janë kritik ndaj Qe verisë. Ai se ka zgj i dh ur pr oblemin brenda vetes njëherë, që të jetë një forcë po litike, se s’po merret vesh është një fo rcë apo dy”, shpr ehet Bozo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *