March 23, 2023


Operacioni, i zhvilluar nga Komisariati i Po licisë Divjakë, në bashkëpunim me Se ksionin për He timin e Krimit Ek onomik e Financiar në DVP Fier dhe Sektorin Op eracional në D V P Fier.

Vodhën lekët e pe nsioneve të qytetarëve, duke shp ërdoruar de tyrën dhe duke fa lsifikuar do kumentet, vihen në pr a n ga 2 punonjës të Zyrës Po stare Di vjakë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *