June 8, 2023


Në një shkrim Kazhani shkruante se të tilla ngjarje ndodhin në Europën e zhvilluar edhe në SH B A. Nd ërkohë që pasi shkrimi i ci lësuar rilindës u bë v iral dhe opinioni pu blik shpë rtheu pa më shirë ndaj atyre rreshtave, ga zetarja ka re aguar sërish.

Ajo thotë se lajmet mbi shkrimin e saj janë të de formuara nga duar që e duan të vd e kur pr ofesionalisht dhe mbase edhe f izikisht.
Por nga shkrimi i Kazhanit nuk është de fo rmuar asnjë pjesë. Rreshtat që bënë që qytetarët të shpër the nin ku ndër saj janë shkruar nga vetë ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *