March 26, 2023


Ga zetarja Aida Shtino ka humbur njeriun e shtr enjtë të je tës së saj. Ajo ka njoftuar në rrj etet so ciale lajmin e h idhur të hu mbjes së nënës.

Po stimi i plotë:
Miq te d ashur sot i dhashe la mtumiren e fundit te shtr enjtes time , te bu kures dhe fi sninkes mamase time…
Nuk mundem te shkruaj aq shume , sa ajo me ka dhene da shuri, ed ukate dhe f isnikeri ne j eten time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *