March 20, 2023


Pr okuroria e Vlorës pritet të dalë k undër që ndrimit dhe r eferimit të p olicise së Vlorës që e do rëzoi ko misarin Arjan Tase për ak uzen e re nde ndaj tij.

Nga b urime të si gurta gazetarja Anila Hoxha m ëson se pr okurorja e ç ështjes do ta d orëzojë në gj ykatë ish shefin e po licisë Arjan Tase për ak uzën hu mbje je te me da shje të 7 vjecares Jonada Avdiu dhe do të kërkojë arr est me b urg.

Në këtë menyrë pr okuroria e r ëndon gj endjen e ish-sh efit të Elbasanit duke ju r eferuar pr ovave që u mbl odhën në ve ndngjarje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *