March 28, 2023


Të dielën te nsionet mes Kosovë dhe Serbisë u ngritën pasi str ukturat kr iminale bll okuan me mjete të rë nda rrugët që çojnë në dy pikat k ufitare me sht etin serb, Jarinje dhe Bërnjak.

Po ashtu, si asnjëherë më parë që nga pasl ufta u l ëshuan al armet në veri të Mitrovicës. Krejt këto si pa ralajmërim për ku ndërshtimin e ve ndimeve të Qe verisë së Kosovës për zb atimin e r eciprocitetit me Serbinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *