June 7, 2023


Pa varësisht rrëfimeve të pë rhapura të pr oblemeve me të cilat p ërballen f orcat e Vladimir Putinit në Ukrainë,Ushtarëve rusë në vend thuhet se u thuhet nga ep ro r ë t se lu fta duhet të pë rfundojë deri më 9 m aj, shkruan Sk y Ne ws.

Ushtria ukrainase thotë se po kryhet “punë e vazhdueshme pr opagandistike midis p ersonelit të f orcave të ar matosura të Fe deratës Ruse”, e cila i r eferohet datës , e cila ka një r ëndësi si “Dita e Fi tores”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *