March 23, 2023


Një pushuese me or igjinë nga Kosova ka rr ezikuar të mb ytet pasditen e sitme në plazhin e Kunesë. Mësohet se 30-vjeçarja është dërguar me ur gjencë me am bulancën e pl azhit në sp italin e Lezhës dhe ak tualisht po merr tr ajtim mj ekësor.

Nga in formacionet e de ritanishme bëhet e ditur se ngjarja ka nd odhur rreth orës 17:00 dhe kanë qenë pushuesit ata që i kanë dhënë nd ihmën e parë.
Pushuesit kanë de klaruar se 30-vjeçarja nga Kosova ka p ësuar disa dë mtime f izike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *