March 22, 2023


K ombinimi i ujit me xh enxhefil me një dietë të ba zuar në banane do t’ju si gurojë të zv ogëloni yn dyrën deri në 80% nëse nd iqni rregullat.

Megjithëse mund të keni d ëgjuar dhe lexuar në lidhje me një numër r ecetash efektive të hu mbjes së p eshës, kjo është ndoshta mënyra më e mirë për të he qur qafe shtimin e pe shës në m ënyrën më të shp ejtë dhe më ef ektive.

Përveç dj egies së dhj amit të te përt, veçanërisht në ba rk, ijë dhe k ofshë, uji me xhenxhefil mund të përmirësojë sh ëndetin tuaj në disa nivele të ndr yshme. Rr egulli th emelor është të hani një banane për mëngjes me një ose dy gota me ujë të ngrohtë / të va kët. Va ktet e tjera duhet të jenë të le hta, më të vogla dhe më të shpeshta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *