March 23, 2023


Pas ng ajrjes së 7-vjeçares Jonada Avdia nga një gomone e dr ejtuar nga ef ektivi i po licisë në plazhin e Himarës, r eagon Delina Fico, bashkëshortja e ministrit të Br endshëm, Bledi Çuçi. Fico shkruan në një po stim në rrjetet so ciale se ngjarje si ajo e dje shmja në Himarë ndodhin kudo, në çdo vend të botës.

“Domethënë ti po thua që në vende të tjera të bo tës nuk ka fare ak sidente au tomobilistike, hu mbje je te për aryse të ga bimeve mjekësore dhe as po licë të caktuar që shkelin li gj i n? Në fa kt ka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *