March 23, 2023


Një d ëshmitar ka rrëfyer me de taje dinamikën e ngj arjes duke treguar se sk afi u afrua në breg pa ku jdes, duke bërë ma novra të pa k ujdes.

D ëshmitari rrëfen se ishte duke ko nsumuar një kafe 10 metra larg br e g ut në momentin që u afrua sk afi i bardhë me dy motorë të f uqishëm. Sipas tij sk afi u vendos pa ralel me bregun duke shk aktuar fr i kë te fëmijët dhe prindërit e tyre që po laheshin në br eg.

Bregu i detit ka qenë plot me pushues të tjerë, kanë qenë shumë fëmijë, shumë prindër të cilët ishin bashkë me fëmijët e tyre në një th ellësi jo më shumë se 1 metra, shumë pranë bregut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *