March 27, 2023


Qe veria gjermane më 3 gu sht tha se masat ba z i ke nd aj ko ronavirusit do të jenë në f uqi gjatë vj eshtës dhe dimrit, periudhë kur ek spertët presin që r astet me CO VID-19 të rriten sërish, pasi njerëzit kalojnë më shumë kohë në am biente të mbyllura.

Maskat dhe paraqitja e dëshmisë se një person nuk është i in fektuar do të jenë të ob ligueshme duke filluar nga muaji te tor dhe deri në pr i ll të vitit të ardhshëm në shtëpitë e ku jdesit dhe in stitucionet e ngj ashme që tr ajtojnë personat më të c enueshëm. Pasagjerëve në aeroplanë dhe ata që udhëtojnë me tren dhe autobus në de stinacione të gjata, po ashtu do t’iu kë rkohet që të mbajnë maska gjatë kësaj periudhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *