March 22, 2023


Ka nd ërruar j etë në moshën 91-vjeçare, sk ulptori i njohur Thanas Papa.
Papa ishte i di lomuar në vitin 1957 me Medalje Ari ne Institutin “Rj e pin” të Ak ademisë së Arteve të Bukura të Leningradit.

Fitues i shumë çmimeve ko mbëtare dhe nd ërkombëtare.
Thanas Papa ka qenë i pe rsekutuar nga r egjimi ko munist, për shk ak t ëgruas ruse, me të cilën u d etyrua të di vorcet ne vitin 1961 dhe ajo u r ikthye ne Moskë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *