June 7, 2023


Nga momenti i va ksinimit të dozës së parë duhet të presim minimumi 2 muaj që ne të konsiderohemi të mbrojtur. Duhet të kemi parasysh që personat që e kanë kaluar in feksionin dhe që kanë an titrupa nuk kanë nevojë të bëjnë va ksinën. Ka shumë njerëz që pa e ditur janë im unizuar, kanë an titrupa. Është mirë që ata të bëjnë se rologjikun. Nuk ka nevojë që të bëjnë va ksinën. Nëse vërtetohen an titrupat do të thotë që jemi imu në ndaj vi rusit.

Sipas mjekut, an titrupat, shkencërisht mbrojnë deri në 6 muaj, por ato mund të zgjasin edhe më shumë se 2 vite. Megjithatë, Sulçebe tha se nuk janë vetëm an titrupat që mbrojnë sistemin imunitar, por nga mbrapa qëndron një tjetër us htri me qeliza.

Shkencërisht thuhet se an titrupat mbrojnë të paktën 6 muaj, por normalisht duhet të mbrojnë më tepër se 2 vjet. An titrupat janë vetëm maja e aj sbergut të mbrojtjes im unitare. Mbrapa an titrupave qëndrojnë një us htri qe lizash që janë qe liza kujtesë dhe që janë gati për t’u nx itur ndaj çdo nderhyrje e jashtme që vjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *