March 23, 2023


Jo more vëlla, nuk bëhet më ky vend. Nuk ka mundësi të j etojmë në një shtet ku ab surdi është pjesë e jetës së përditshme në mënyrë kaq të pa be sueshme. Vetëm dje një tr agjedi e ardhur vetëm për shk ak të mos-zb atimit të li gjit nga një p olic, solli një ndër tr agjeditë më të mëdha të plazheve në vend.

Por a e dini vallë se si e lufton policia fe nomenin e “pr otagonizmit” me jet-ski në breg të detit? Duke marrë ma sat? Jo more zotëri, jo. Eh, sikur të ishte ashtu. Por, jo! Në vend që p olicia të zbatojë l i gj i n e të marrë masa për in dividët që rr ezikojnë jetët e pushuesëve në breg të detit, e dini se ç’ndodh? Vetë po licia ia hipën Jet-Ski-së dhe bën manovra të rr ezikshme mu në br eg të detit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *