June 7, 2023


Kryeministri Rama ka folur për am istinë e parave të emigrantëve shqiptarë që kanë punuar në m ënyrë informale jashtë vendit. “Të gjithë emigrantët kanë bërë punëra në të ze zë dhe kanë kursyer para që një pjesë e kanë sjellë cash në Shqipëri.

Për emigrantët është e pa mu n d ur që ato para t’i çojnë nëpër ba nka për shk a k se nuk mund t’i ju stifikosh dot pasi nuk i p ërgjigjen hi storikut të punës tënde.

Mb ase f irmosim am insti duke i dhë në mu ndësinë em igrantëve që këto para të kenë të dr ejtë t’i fu t i n në bankë. Ky vendim ka një ri sk të madh për ne pasi situata mund të k eqpërdoret për pa strimin e parave nga pe rsonazhe të kr i m i t”, tha Rama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *