March 23, 2023


Elbasan- Pas k apjes nga p olicia, Ramiz Mici, 37 vjeç, është marrë në pyetje nga h etuesit e Pr okurorisë Elbasan.
Ramiz Mici u kap një ditë më parë pasi bere ngj arjen e rend

Gjatë marrjes në pyetje ai nuk ka shpr ehur asnjë pe nd e së.
Krejtësisht i ftohtë ka pr anuar para p olicisë por nuk ka dhënë shpj egime të qarta mbi mo tivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *