June 9, 2023


Aktori VE TERAN Kenneth Tsang ka humbur jeten në një hotel në ka rantinë me Co vid në Hong Kong, thonë raportet. Ai ishte ne moshen 86 vjec.

Karriera e tij e gja të në ekran pë rfshinte role në filmat e ak sionit të Ho llivudit, si Die An o th er Day dhe Ru sh Ho ur 2.Ts ang ishte në ka rantinë të de tyrueshme pasi u kthye nga një udhëtim në Singapor të hënën.

Stafi i Mi nistrisë së Shë ndetësisë e gjeti atë të p avetëdijshëm në hotelin Kowloon sot pasi ai nuk arr i ti t’i p ërgjigjej derës gjatë ko ntrolleve të p ërditshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *