June 6, 2023


Erdogan ka patur nje bisede telefonike te t ensionuar me h omologun serb Vuçiç duke i kujtuar ketij te fundit qe duhet te ndryshoje q asje ndaj Kosoves pasi siç i ka thene Turqia nuk eshte ajo e viteve 90-të nje mesazh i qa rte ky se per cdo hap nd aj Kosoves do kete te beje me Turqine tashme nje fu q i e r ikthyer ek onomike us htakake dhe diplomatike ne ni vel gl obal.

Biseda ka qene si re aksion i zhv illimeve te fundit ne Veri dhe jashte ko rtezialitelit d iplomatik. B urime ko fidenciale thone se gjuha e pr esidentit turk ka qene e pr e re duke e k eshilluar por me se shumti ka pa ralajmeruar Vuçiçin qe te mos v ijoje me me ke rcenime apo dhe ro mantizme nd aj Kosoves duke i bere te qa rte pr esidentit serb se nuk do te kete asnje l eshim apo tolerim po u c enua Kosova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *