March 23, 2023


Fatos Nano, ish-kr yeministri i Shqipërisë, ka he dh ur a kuza mbr ëmjen e so tme për ish-k ryeministrin Sali Berisha, për sa i përket bu.rgosjes së Nanos në vitin 1997. Nano thotë se ka pr o va nga persona br enda zy rës së Berishës që ky i fundit u mor pe rsonalisht me bu.rgosjen dhe mb ajtjen në bu.rg të Nanos.

Ndër të tjeras, ai foli dhe për Berishën si po litikan duke e ci lësuar si një figurë ko nf lik tuale. Nano shton se Berisha pushoi si qe n u ri po litikan në 21 ja nar 2011, pas vr.a sjes së 4 pro te stuesve në bulevard.

“Sali Berisha hy ri në po litikë si in telektual, mj ek ka rdeolog. Në momentin që mori dr ejtimin e Pa rtisë De mokratike, ai u bë po litikan. Me kalimin e kohës in telektuali dhe po litikani i ma rr i n vendin njëri-tjetrit. Berisha është ma rrë pe rsonalisht me bu.rg osjen dhe mb ajtjen time në b.urg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *