March 24, 2023


Vaji i ga timit është një el ement kryesor në shumicën e kuzhinave. Ka vajra të njohur ulliri, kokosi, misri, vaji i ku ngullit dhe farave të kungullit.

Ato shërbejnë të gjitha për të mbr ojtur tiganët dhe për të nd ihmuar në ga timin e ushqimit tonë, por përfitimet sh ëndetësore dhe burimi i pë rbërësve midis llojeve të ndryshme të vajit mund të ndr yshojnë shumë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *