March 24, 2023


Ngj arjen tr agjike në plazhin e Himarës, ku një polic pë rplasi për vd ekje me gomone një vajzë, kryeministri Edi Rama kërkon “të jetë një mësim për Po licinë e Shtetit”.

Përmes një reagimi në rrjetin so cial “t witter”, kryeministri kërkon që kreu I Po licisë së Shtetit, Gledis Nano dhe dr ejtuesit të tjetë t’u japin m ësimin e duhur tr upave p ërgjegjës.

Tr agjedia e familjes së të miturës në Himarë është rr ëqethëse dhe s’ka fjalë ng ushëlluese për dh imbjen. Ur oj që fa jtori të marrë nd ëshkimin më ek strem nga dre jtësia dhe dr ejtuesit e Po licisë së Shtetit të nxj e rr in m ësimet e duhura e t’u japin më simin e duhur tr upave p ërgjegjëse!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *