March 27, 2023


Me të vërtetë “Z oti ekziston”, fjalët e një mje ku pasi bëri a utopsinë e një të vd.ekuri
“Dje shkova në klinikën mje kësore të ekzaminimit dhe mora pjesë në autopsinë e dytë përgjatë praktikës time si mj ek.

Vëzhgova në h eshtje teksa iu bënë prerjet kufomës dhe iu h oqën or ganet me radhë para syve të mi. Mb e ta pa lëvizur për një kohë të gjatë, duke r eflektuar thellë rreth asaj që po shihja.
Do të doja të ndaja me ju atë çka ndj e va ato çaste me z emër, me me ndje e me shp irt:

Zo ti ek ziston. Ai na ka kr ijuar ne të gjithëve. Ka kr ijuar çdo l igament, çdo te ndinë, çdo muskul e çdo qe lizë në im t ësi dhe në pe rfeksion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *