June 4, 2023


Erdogan presi.denti turk kishte dekla ruar para nje kohe respektin që ai ka per popu.llin shqiptar. Presidenti i Turqisë madje i quan shqiptarët vell ezer. Në lagjen ku unë jetoja si femije kishim shumë fq injë vëllezër shqiptarë , me ata lua nim dhe me ta jemi rritur.

Në lagje e kishim një hallë shqip.tare dhe mund te them qe ne duart e saj jam rri tur. Deri tani në shtetin tim asnje te keqe nuk kam dë.gjuar nga vëlle zërit shqiptarë, dhe shpre.sojmë kjo miqësi do të vazhdoj gjith.mone.

Erdogan presi dnenti turk kishte dekla.ruar para një kohë respektin që ai ka për popu llin shqiptar. Presi.denti i Turqise madje i quan shqiptarët vëll ezër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *